Na Kaslich Aabhali Deva Dhanya tuji vari Dharmik God Status